پروژه باغ فردوس

برگزاری برنامه آموزشی، فرهنگی لباس | كاغذ (Paper Fashion)

در رويداد كودك، هنر و خانواده

اين رويداد در فروردين ماه سال ١٣٩٨ در ميدانگاه باغ فردوس تهران، تحت اسپانسرشيپ سازمان زيباسازي و شهرداري برگزار گرديد. اين اولين باري بود كه ١٤ گروه هنرمند با دغدغه ي ايجاد تعامل اجتماعي با مردم و بخصوص كودك در يك فضاي عمومي به مدت ١١ روز كنار هم فعاليت ميكردند.

با توجه به رويكرد استودیو سُرس در طراحی هایش که استفاده از روش تا كردن (فولدینگ) و  فرم هاى هندسى است، در اين پروژه نيز تمرين كودكان با این رويكرد تعريف گردید.

بدين صورت كه کودکان با همراهی خانواده هایشان، به طراحی لباس بر روی مانکن،  بوسیله ي تکنیک تا کردن و همچنین برش کاغذهای بازیافتی جمع آوری شده از دفاتر معماری پرداختند.

مدير پروژه: بابك شكوفي

كيوريتور: پانته آ اسلامي

همکاران: راض انباردار، الهه مهدوی، سیما روستایی

پروژه باغ فردوس

برگزاری برنامه آموزشی، فرهنگی لباس | كاغذ (Paper Fashion)

در رويداد كودك، هنر و خانواده

اين رويداد در فروردين ماه سال ١٣٩٨ در ميدانگاه باغ فردوس تهران، تحت اسپانسرشيپ سازمان زيباسازي و شهرداري برگزار گرديد. اين اولين باري بود كه ١٤ گروه هنرمند با دغدغه ي ايجاد تعامل اجتماعي با مردم و بخصوص كودك در يك فضاي عمومي به مدت ١١ روز كنار هم فعاليت ميكردند.

با توجه به رويكرد استودیو سُرس در طراحی هایش که استفاده از روش تا كردن (فولدینگ) و  فرم هاى هندسى است، در اين پروژه نيز تمرين كودكان با این رويكرد تعريف گردید.

بدين صورت كه کودکان با همراهی خانواده هایشان، به طراحی لباس بر روی مانکن،  بوسیله ي تکنیک تا کردن و همچنین برش کاغذهای بازیافتی جمع آوری شده از دفاتر معماری پرداختند.

مدير پروژه: بابك شكوفي

كيوريتور: پانته آ اسلامي

همکاران: راض انباردار، الهه مهدوی، سیما روستایی

image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1