استودیو سُرس در سال 1397 توسط سارا امیری، بهاره رحمانی و سپیده کاویانی در تهران تأسیس گردید. با تکیه بر سابقۀ تحصیلی و حرفه‌ای شان، معماری منبع اصلی الهام در طراحی‌های سُرس است.
سُرس در پی ایجاد ساختارهای فضامند بر روی بدن به عنوان لباس، از طریق تبدیل سطوح دو‌بعدی به احجام سه‌بعدی بوده و در تجربیات خود از تکنیک‌های فولدینگ، تاک و پلیسه‌کردن و همچنین ویژگی‌های مشترک در هر دو زمینۀ معماری و مد، مانند دو‌پوسته بودن، ترانسپرنسی و ... استفاده می‌کند.
در برش‌های سُرس از سویی پَتِرن‌های هندسی فولد شونده که رفتار هندسیِ جمعی آنها فرم ظاهری و حجم اصلی لباس را شکل می دهند و از سوی دیگر پارچه‌های پیش ساختار‌یافته از طریق تکنیک‌های یاد شده، به چشم می‌خورد.
سوزن‌دوزیِ عناصر پایۀ خط و نقطه، بر روی لباس، از ویژگی‌های بارز کارهای سُرس است که یادآور اصالت و ظرافت هنرِ دستِ هنرمندان ماهر می‌باشد.