ایونت گلستان

شرکت در رویداد مجازی”گلستان” با موضوع بهار و گلستان. ست ارائه شده توسط سُرس در این رویداد، از مجموعه “رنگ” می باشد. که در آن از تکنیک نقاشی روی پارچه با مدیوم اکرلیک استفاده شده است.

برگزار گننده: پلتفرم آستین

کیوریتور: فریدون آو